Informācija

Lietošanas noteikumi

Šīs mājas lapas saturs attiecas uz tām personām, kurām saskaņā ar savas pilsonības, dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts (citu starpā ASV, Austrālija, Kanāda, Japāna) likumdošanas aktiem nav aizliegta pieeja šādai mājas lapai. Jebkurai personai vai apvienībai nav tiesību izplatīt, lietot vai piekļūt šajā lapā sniegtajai informācijai un pakalpojumiem jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana, lietošana vai pieeja pakļautu SIA Vinitim.com un tajā ietilpstošu sabiedrību jebkādām reģistrācijas vai licencēšanas prasībām vai jebkuram sodam šādā jurisdikcijā vai valstī. Personām un apvienībām, uz kurām attiecas šādi ierobežojumi, ir aizliegts piekļūt vai lietot šo mājas lapu.

Šajā mājas lapā aprakstītie produkti un pakalpojumi nav pieejami visām personām visās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās. SIA Vinitim.com nesniegs nevienu šādu produktu vai pakalpojumu personai, ja uzskatīs (bez pienākuma to iepriekš noteikt), ka šādu pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā vai kādā citā saistītajā jurisdikcijā.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES VAI NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM!